RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga na dzieci w PIT 2015 jako e Deklaracja

Ulga na dzieci pozwala na odliczenie w rocznej deklaracji podatkowej od dochodu wypracowanego przez podatnika w danym roku podatkowym pewnej kwoty pieniędzy. Podatnik musi przy tym spełnić pewne dodatkowe wymagania, aby móc złożyć PIT 2014 z ulgą na dziecko. Nie każde rozliczenie PIT rodzica będzie mogło ująć ulgę prorodzinną, bowiem w zastosowaniu obecnie jako jedno z kryterium przyznawania prawa do ulgi na dziecko jest kryterium dochodowe. Roczne Pity majętnych rodziców wychowujących jedno dziecko, nie będą mogły uwzględniać ulgi na dziecko. Czy e Deklaracja podatkowa rodziców stwarza możliwości zastosowania w niej ulgi prorodzinnej czy nie będzie to możliwe?

 

Kto ma prawo do ulgi na dziecko?

Generalnie, prawo do ulgi na dziecko mają rodzice i opiekunowie dzieci. Wystarczy jeden dzień w ciągu roku podatkowego sprawować władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego czy też funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka, aby móc w sposób proporcjonalny odliczyć ulgę na dziecko. Ulga na dziecko przysługuje w związku z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka, ale nie w każdym wieku. Ulga rodzinna przyznawana jest bowiem, zgodnie z warunkami wskazywanymi w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

  • Małoletnim,
  • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • Do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Nie we wszystkich rozliczeniach rocznych PIT będzie można ująć ulgę prorodzinną. Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych  na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Możliwe jest więc ujęcie ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT 37 lub deklaracji PIT-36. Obie są składane w związku z pozyskiwaniem w danym roku podatkowym dochodów opodatkowanych skalą podatkową.  

Z ulgi na jedno dziecko skorzystają wyłącznie ci podatnicy, którzy nie przekroczyli w danym roku podatkowym kwoty 112 000 zł dochodów. Jeśli zaś z ulgi korzysta tylko jeden z rodziców, próg dochodowy znajdujący zastosowanie w takim przypadku wyniesie 56 000 zł. Przekroczenie limitu dochodu powoduje, że podatnicy nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej na jedno dziecko w swoich deklaracjach podatkowych. Niemniej, jeśli chodzi o ulgi na więcej niż jedno dziecko, kryterium dochodowe nie będzie już miało zastosowania.

Ulga w e Deklaracji podatkowej

Fakt składania e Deklaracji podatkowej, czyli rozliczenia PIT 2015 przez Internet, nie likwiduje możliwości skorzystania w nim z ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci. Wypełniając rozliczenie PIT w kreatorze rozliczenia podatkowego bez trudu podatnik może oznaczyć, z jakich ulg podatkowych chce skorzystać, a program wskaże, jakie warunki należy spełnić, aby móc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego odliczyć ulgę. Dodatkowo, wraz z główną deklaracją podatkową PIT 2015 podatnika korzystającego z ulgi na dziecko, program wygeneruje załącznik podatkowy PIT/O, niezbędny w takim przypadku. Aby bowiem skorzystać z ulgi na dziecko, składając druk PIT rozliczenia rocznego podatnik dodatkowo zobowiązany będzie wypełnić załącznik PIT/O, w którym wskaże wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi podatkowej, z jakiej korzysta.


Zobacz również

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

Czytaj więcej

PIT 2015 samotnego rodzica - elektroniczny

Samotne wychowywanie dziecka jest okolicznością pozwalającą na skorzystanie z preferencji w opodatkowaniu podatnika i jego źródeł przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie PIT rodzica, który samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica czy partnera lub partnerki, składane jest wspólnie z dzieckiem, dzięki czemu podatek należny fiskusowi może zostać skutecznie obniżony. PIT 2015 samotnego rodzica można złożyć tylko wówczas, gdy podatnik spełni wszelkie warunki dla takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Czy elektroniczne PITy samotnych rodziców również mogą być składane na szczególnie korzystnych dla podatników warunkach? Czy rozliczenie przez Internet likwiduje taką możliwość?

Czytaj więcej

Czy fiskus może odebrać preferencje samotnym rodzicom - PITy 2015 Program do preferencyjnych rozliczeń

Osoba, która wychowuje dziecko samotnie, może w swoim rozliczeniu rocznym 2015 określić podatek w podwójnej wysokości, liczony od połowy dochodów. Taki preferencyjny sposób rozliczania z fiskusem to możliwość sporych oszczędności, więc samotni rodzice chętnie z niego korzystają. Prawo do preferencji, to spory przywilej, ale okazuje się, że są sytuacje, w których osoba samotnie wychowująca dziecko może tę preferencję stracić. Stanie się tak w sytuacji, gdy dziecko samotnego rodzica osiągnie w danym roku podatkowym dochód przekraczający 3089 zł. Gdy zarobki dziecka będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta już z preferencji w swoim rozliczeniu rocznym 2015. Utrata preferencji jest także możliwa w sytuacji, gdy rodzic faktycznie nie wychowuje dziecka sam, a wspólnie z partnerem, który nie jest ojcem biologicznym dziecka. Podobnie jeżeli dziecko w danym roku podatkowym zmieni stan cywilny, to nawet gdy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic ten, składając rozliczenie roczne 2015, nie może wykorzystać preferencyjnych zasadach i musi zapłacić podatek PIT 2015 w pełnej wysokości.

Czytaj więcej