RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Roczne PITy z ulgą na dzieci a rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Roczne PITy podatników mogą trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania na trzy sposoby: przy osobistej wizycie podatnika w urzędzie, pocztą za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet. Jeśli podatnik decyduje się na rozliczenie PIT drogą elektroniczną, nie rezygnuje tym samym z możliwości zastosowania w nim ulg i preferencji podatkowych. Może on zastosować w e-deklaracji rocznej ulgę rodzinną. Jak powinna być rozliczona prawidłowo ulga na dzieci w PIT składanym online?

 

Kto skorzysta z PIT online?

Obecnie właściwie każdy podatnik może złożyć swoje rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w trybie online. Nie trzeba przy tym być posiadaczem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem. Weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się z wykorzystaniem jego wiedzy o wysokości zarobków, jakie zostały wykazane w poprzedniej deklaracji rocznej. w jednym z ostatnich kroków przy wypełnianiu rozliczenia PIT drogą elektroniczną, podatnik zobowiązany jest podać taką kwotę, a jeśli jest ona zgodna z sumą zapisaną w systemie urzędu skarbowego, PIT elektroniczny podatnika zostanie poprawnie zweryfikowany. Na potwierdzenie tego faktu otrzyma on na swoją pocztę elektroniczną tzw. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Dla kogo ulga na dziecko?

W PIT przez internet nie ma problemu w tym, aby zastosować ulgę na dziecko, o ile podatnik ma rzeczywiście prawo do jej ujęcia w swojej rocznej deklaracji podatkowej. Ulga rodzinna, ponieważ w ten sposób również jest określana ulga na dziecko, pozwala na odliczenie w rocznej deklaracji podatkowej pewnej kwoty, z tytułu wychowywania i sprawowania fizycznie opieki nad niepełnoletnim dzieckiem lub dzieckiem uczącym się bądź niepełnosprawnym.

Aktualnie obowiązuje dodatkowe kryterium, które należy spełnić, aby zastosować w PIT tradycyjnym lub e-deklaracji podatkowej, ulgę na dziecko. Jest to kryterium dochodowe, stosowane wyłącznie w przypadku, gdy podatnik chce zastosować ulgę na jedno dziecko. Nie obowiązuje ono, jeśli ulga rodzinna stosowana jest na dwójkę lub większą liczbę dzieci wychowujących się w tej samej rodzinie.

W przypadku jednego dziecka, rodzice mogą zastosować ulgę rodzinną, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochód nie większy niż 112 000 zł łącznie, dla obojga rodziców, lub 56 000 zł dla jednego rodzica. Dla osoby samotnie wychowującej dziecko w zastosowaniu jest kryterium dochodowe takie samo jak dla rodziców - 112 000 zł rocznie.

Ulga na dzieci, czyli ulga rodzinna jest jedną z najczęściej stosowanych ulg podatkowych wśród polskich podatników. Przepisy PIT ujęte w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują szczegółowe warunki zastosowania takiej ulgi w swoich deklaracjach podatkowych.

Podatnik może rozliczyć w swoim PIT ulgę na dziecko, jeśli przynajmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego w stosunku do dziecka lub dzieci sprawował:
  • władzę rodzicielską,
  • funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
  • opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Ulga przyznawana jest w związku z wychowywaniem, sprawowaniem władzy rodzicielskiej lub opieką nad dzieckiem:
  • małoletnim,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ważne jest również i to, w jaki sposób podatnik rozlicza się z fiskusem, tj. według jakiej metody opodatkowania. Ulga rodzinna może być bowiem ujęta tylko w deklaracjach podatkowych właściwych dla opodatkowania na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., a zatem na drukach PIT-37 lub PIT-36. Jeśli podatnik wychowuje dziecko lub dzieci, ale rozlicza się z fiskusem według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, wówczas niestety nie skorzysta on z ulgi prorodzinnej.

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga na dziecko podlega odliczeniu w zeznaniu podatkowym podatnika w wysokości:
  • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko,
  • 2700 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci.
Ulga podlega odliczeniu bez względu na wysokość podatku należnego fiskusowi do zapłaty. Można ją zastosować w przypadku rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dzięki uldze wysokość zobowiązania podatkowego wobec fiskusa może znacznie się obniżyć.

Tematyka

Zobacz również

Wybór formularza do e-Deklaracji PIT

Złożenie rocznego rozliczenia podatkowego z tytułu osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym przychodów, jest obowiązkiem wszystkich podatników w Polsce posiadających status polskiego rezydenta podatkowego. Formularze Pity składane są na różnych drukach, które odpowiadają różnym źródłom przychodów oraz odmiennym metodom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istnieją trzy sposoby składania rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego. Podatnik może tradycyjnie wypełnić swój PIT w formie papierowego formularza podatkowego, a następnie złożyć go osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Alternatywną, nowoczesną możliwością rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych jest złożenie deklaracji rocznej przez Internet. E-Deklaracja PIT jest wypełniana na takich samych drukach podatkowych, jak papierowe rozliczenie, tyle że w elektronicznej formie. Jak wybrać odpowiedni druk rozliczenia?

Czytaj więcej

PIT z ulgą rodzinną

Wychowywanie dzieci jest jedną z okoliczności uzasadniających możliwość zastosowania w drukach Pity  ulgi na dziecko. PIT z ulgą rodzinną nie złożą wszyscy podatnicy mający dzieci. Trzeba spełnić wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki, aby poprawnie rozliczyć taką ulgę. Dla kogo przeznaczona jest więc ulga prorodzinna i w jakich drukach podatkowych można z niej skorzystać?

Czytaj więcej

Korekta zestawień Pity z ulgą prorodzinną

Podatnicy wychowujący dzieci po spełnieniu określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku warunków, mogą ująć w rocznym PIT ulgę na dziecko. PIT z ulgą prorodzinną może podlegać korekcie, na przykład wtedy, gdy podatnik zapomniał ująć jedno ze swoich źródeł dochodu z poprzedniego roku podatkowego. Korekta zestawień Pity może być równie dobrze dokonana wtedy, gdy podatnik pomimo uprawnienia do zastosowania ulgi na dziecko nie dokonał odliczenia, a po złożeniu pierwotnej deklaracji będzie chciał uzupełnić ją o ulgę prorodzinną. Jak składa się deklarację korygującą i kto właściwie może złożyć PIT z ulgą na dziecko?

Czytaj więcej

Zeznanie podatkowe PIT drogą internetową, czyli merytoryczna wartość e-deklaracji i łatwość wypełniania zobowiązania podatkowego

Za rok 2012 złożono ponad 3,5 mln e-deklaracji, czyli o 75% więcej niż za rok 2011. To efekt nie tylko kampanii promocyjnej Ministerstwa Finansów, ale również rezultat poprawy funkcjonalności systemu i wynik wprowadzenia ułatwień dla podatników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że składając zeznanie podatkowe PIT drogą elektroniczną, możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Dlaczego? Ponieważ dzięki platformie e-Deklaracje możliwe jest szybsza ewidencja i księgowanie złożonych deklaracji Pity. Wysłanie formularza przez Internet zmniejsza również ryzyko popełnienia błędu, a w razie pomyłki umożliwia szybką korektę.

Czytaj więcej

Rozliczenie ulgi prorodzinnej - PITy 2015 program

Niemal każdy podatnik wychowujący przynajmniej jedno dziecko odlicza kwotę ulgi prorodzinnej od podatku. Dyskusyjne jest to, czy ulga rzeczywiście jest pomocna i czy podatnicy biorą pod uwagę jej istnienie przy zakładaniu lub powiększaniu rodziny. Pewne jest natomiast, że podatnicy z uwagą śledzą wprowadzane zmiany dotyczące limitów dochodów rodziców odliczających ulgę od podatku. Po ostatniej zmianie przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej sądzono, że niewiele osób będzie mogło z niej skorzystać. Okazuje się jednak, że podniesiono próg dochodów, więc okazję do skorzystania z ulgi będzie mieć więcej podatników, niż na początku sądzono. Od 2014 roku, rodzice posiadający jedno dziecko, które razem osiągają roczne dochody wyższe niż 112 tysięcy złotych stracą do niej prawo. Natomiast w rodzinie z trójką i więcej dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 procent, a na czwarte i każde kolejne o 100 procent. Z kolei dla rodziców wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga nie ulegnie zmianie. Ulgą prorodzinną nie będą objęci rodzice wychowujący jedno dziecko, nie będący w związku małżeńskim, których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Podwyżka w przypadku posiadania jednego dziecka nie jest jednak tak wysoka, jak mogłoby się wydawać ze ze względu na rosnącą inflację.

Czytaj więcej

Pułapki w uldze prorodzinnej pozwoli uniknąć program do rozliczania PITów 2015

Rozliczenie podatkowe 2014 - Uwaga na pułapkę w uldze prorodzinnej! Ulga prorodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 4 miliony podatników. Nic dziwnego, można bowiem dzięki niej zyskać nawet kilka tysięcy złotych. Zmieniły się jednak nieco zasady korzystania z tego odliczenia, przez co wielu podatników może popełnić błąd wypełniając rozliczenie PIT za 2014r.

Czytaj więcej