RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podatek od nieruchomości w przypadku PIT przez Internet

Przy dokonywaniu odpłatnej sprzedaży nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik występujący w roli zbywcy musi liczyć się z koniecznością odprowadzenia na rzecz fiskusa naliczonego podatku. Podatek od nieruchomości opłacany jest według zryczałtowanej stawki 19 proc., ale podstawą opodatkowania jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Istnieją sposoby na uniknięcie opłacania takiej daniny po sprzedaży nieruchomości. Niemniej jeśli podatek od nieruchomości będzie trzeba jednak zapłacić, to czy rozliczenie PIT przez internet pozwoli podatnikowi na wywiązanie się z tego obowiązku wobec fiskusa?

 

Podstawy podatku od nieruchomości

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatnicy zobowiązani są do uiszczenia podatku od nieruchomości i złożenia w związku z nim deklaracji Pit na odpowiednim druku podatkowym. Podatek naliczany jest w związku z każdą, odpłatną sprzedażą nieruchomości. Uzyskany przychód pomniejszony o koszty podatkowe, jest podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości naliczany jest w wysokości 19 proc. i jest to stawka ryczałtowa, znajdująca zastosowanie w każdym przypadku, w którym osoba prywatna dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia, jak wysoki dochód dana osoba fizyczna uzyskała ze sprzedaży nieruchomości. Inaczej jest w przypadku, gdy nieruchomość sprzedawana jest w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania jest dochód podatnika, czyli przychód z tytułu zbycia nieruchomości pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Nie w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości podatek dochodowy będzie opłacany. Istnieją przypadki, w których podatnik może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu takiego podatku.

Kiedy można zastosować zwolnienie z podatku od nieruchomości?

Podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości w przypadku, kiedy dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości dopiero po upływie 5 lat od nabycia lub jej wybudowania. Nie ma przy tym znaczenia, czy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze zakupu, uzyskania spadku czy darowizny.

W przeciwnym wypadku, podatek od nieruchomości musi być uiszczony na rzecz fiskusa, chyba że podatnik będzie miał prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tego tytułu. Ulga podatkowa, tzw. nowa ulga mieszkaniowa polega na tym, że podatek od nieruchomości nie jest opłacany, jeśli pomimo sprzedaży mieszkania czy domu w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia czy wybudowania, pieniądze pochodzące ze sprzedaży zostaną przez podatnika przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe. Katalog „własnych celów mieszkaniowych” jest bardzo szeroki i obejmuje swoim zasięgiem m.in. kupno innej nieruchomości mieszkalnej.

Jak opłacić podatek od nieruchomości?

Podatnik zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości, powinien go ująć w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym.

Ustawa o PIT wskazuje, że podatek wyliczany jest w związku z datą nabycia lub wybudowania sprzedawanej nieruchomości. Podatek będzie wyliczany w wysokości 19 proc. podstawy opodatkowania, jeśli w stosunku do nieruchomości nastąpiło nabycie lub wybudowanie po 1 stycznia 2009 roku.

Podatnik zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości musi złożyć we właściwym względem swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym zestawienie podatkowe roczne na druku PIT-39. Formularz ten znajduje zastosowanie w stosunku do sprzedaży lub odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Deklaracji PIT-39 nie składa się w ciągu roku podatkowego, lecz po jego zakończeniu, nawet jeśli nieruchomość została zbyta  w trakcie trwania roku podatkowego.  Podatek od nieruchomości płacony jest w całości do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, w terminie złożenia deklaracji podatkowej PIT-39.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby deklarację PIT-39 złożyć przez internet, bez konieczności wypełniania papierowego druku rozliczenia podatkowego i zanoszenia go osobiście lub wysyłania pocztą za potwierdzeniem odbioru, do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego. W ten sposób można szybko i sprawnie, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, wywiązać się z obowiązku wobec fiskusa z tytułu podatku od nieruchomości.

Tematyka

Zobacz również

Przychód ze sprzedaży nieruchomości, czyli zeznanie PIT-39

Odpłatne zbycie nieruchomości powoduje, że po stronie podatnika powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży nieruchomości generalnie rozlicza się, wypełniając zeznanie podatkowe roczne z wykorzystaniem deklaracji PIT-39. A w jakim terminie formularz Pit 39 powinien trafić do Urzędu Skarbowego i w jaki sposób poprawnie się go wypełnia?

Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości - porady dot. druku PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości podatnik uzyskuje pewną pulę pieniędzy, stanowiącą jego przychód z całej transakcji. Podlega on zwykle opodatkowaniu, choć nie każde zbycie nieruchomości będzie obciążone podatkiem PIT. Jeśli podatnik nie będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wówczas musi wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i rozliczyć się z podatku z fiskusem. Będzie to deklaracja PIT-39. Jak wypełnić formularz Pit 39 i w jakim terminie owy pit39 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego?

Czytaj więcej

Mój podatek roczny Pit 2015, gdy sprzedałem nieruchomość w roku 2015

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika zwykle wiąże się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne 2015 będzie musiało wykazywać przychód ze zbycia nieruchomości, jeśli odpłatna jej sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Program PITy 2015 wskazuje, że podatek nie jest pobierany, jeśli odpłatne zbycie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Roczny Pit 2015 płaci się w przypadku uzyskania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Czytaj więcej

Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej

Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej