RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT-36, czyli e-deklaracja przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie to rozliczenie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jeśli wybór padnie na skalę podatkową, rozliczenia PITy co roku przedsiębiorca będzie zobowiązany wypełniać z wykorzystaniem druku PIT-36.

 

Czy taki formularz służący na rozliczenie roczne będzie mógł być złożony jako e-deklaracja? Jakie warunki podatnik powinien przy tym spełnić? Z naszego artykułu dowiecie się Państwo:

 • jak wygląda rozliczenie na druku PIT-36?
 • kto powinien posłużyć się przy rozliczeniu rocznym drukiem PIT-36?
 • jak można złożyć PIT-36 w urzędzie skarbowym?
 • czy PIT-36 uprawnia do zastosowania jakichkolwiek ulg i preferencji podatkowych?

Rozliczenie na druku PIT-36

Deklaracja PIT-36 za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyjmuje dochód podatnika, czyli różnicę pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Jako podatnik - przedsiębiorca druk PIT-36 wypełnia taka osoba na podstawie informacji o wysokości przychodów i kosztów pochodzących albo z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo z ksiąg rachunkowych prowadzonych w firmie.

Podatek należny fiskusowi w deklaracji PIT-36 wylicza się zgodnie z zasadą:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek - w przypadku dochodu poniżej granicy I progu skali podatkowej, czyli 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej I progu skali podatkowej.

Przedsiębiorca przy rozliczaniu się z fiskusem na druku PIT-36 może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości zależnej od kwoty uzyskanego dochodu. Kwota zmniejszająca podatek wynosi przy tym:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Kto rozlicza PIT-36?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT-36 to formularz na roczne rozliczenie podatkowe osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej - 18 i 32 proc., ale bez pośrednictwa płatnika. PIT-36 wybrać powinni na swoje rozliczenie roczne z fiskusem osoby pozyskujące dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą, ale nie tylko. To samo zeznanie wypełnią także podatnicy pozyskujący dochody z tytułu:

 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
 • sprzedaży nieruchomości wybudowanej lub nabytej w latach 2007-2008,
 • pozyskiwania dochodów zagranicznych lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej.

PIT-36 jest właściwy dla rodziców i opiekunów prawnych doliczających do swoich dochodów również dochody małoletniego dziecka, jak i dla osób korzystających z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Tryb rozliczenia PIT-36

Deklarację roczną PIT-36 można złożyć na trzy różne sposoby na ręce fiskusa:

 • przy wykorzystaniu papierowego druku PIT-36, wypełnionego ręcznie lub komputerowo, zanosząc go osobiście do urzędu skarbowego,
 • przy wykorzystaniu papierowego druku PIT-36, wypełnionego ręcznie lub komputerowo, wysyłając go pocztą, listem poleconym (warto przy tym skorzystać z usługi potwierdzenia odbioru),
 • przy wykorzystaniu e-deklaracji podatkowej i rozliczenia przez internet, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Papierowy i elektroniczny druk PIT są traktowane na równi względem siebie przez organy podatkowe. Jedyną różnicą jest ich forma oraz fakt, że w e-deklaracji podatkowej nie umieszcza się własnoręcznego podpisu. Podatnik chcący rozliczyć PIT-36 jako e-deklarację roczną musi podać celem weryfikacji swojej tożsamości wysokość ubiegłorocznego przychodu w systemie komputerowym. Jeśli nie zna tej wartości, może posłużyć się podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, albo wydrukować wypełnioną e-deklarację i zanieść ją lub wysłać pocztą do urzędu skarbowego.

Bez względu na formę, PIT-36 powinien trafić do urzędu w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Ulgi i preferencje podatkowe

Deklaracja PIT-36 przedsiębiorcy może uwzględniać wszystkie dostępne dla niego ulgi podatkowe, w tym nową ulgę na badania i rozwój. Można złożyć też ten druk jako deklarację wspólną współmałżonków lub jako zeznanie roczne osoby samotnie wychowującej dziecko.


Tematyka

Zobacz również

Czy małżonkowie mogą złożyć jedno wspólne rozliczenie PIT przez Internet?

Rozliczenie online pozwala na szybkie i skuteczne wywiązanie się z obowiązku wobec fiskusa i złożenie swojej deklaracji PIT, bez wychodzenia z domu. Dziś coraz więcej podatników decyduje się skorzystać z takiej opcji. Czy jednak małżonkowie, którzy spełniają określone w ustawie o PIT warunki będą mogli złożyć wspólne rozliczenie PIT przez Internet? Czy taka preferencja podatkowa jest możliwa do zastosowania w PIT online?

Czytaj więcej

Czy prowadząc dwie firmy, muszę złożyć dwa formularze PIT 2015?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, rozliczają się z Urzędem Skarbowym na druku PIT-36. PIT 2015 muszą złożyć w terminie do ostatniego dnia kwietnia 2015 roku, tj.: roku następującego po roku podatkowym, za który się rozliczają. Działalność gospodarcza może być opodatkowana również w inny sposób i wówczas rozliczenie roczne 2015 podatnika będzie musiało zostać złożone na innym formularzu. PITy 2015 Program wskaże, jaki formularz będzie przy tym właściwy dla użytkownika.

Czytaj więcej

Jak księgujemy koszty w firmie - jak takie księgowanie wpływa na kształt rocznego zeznania PIT firmy

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia w odpowiedni sposób księgowości i uwzględniania w niej dokonywanych zdarzeń gospodarczych, zarówno tych, które przynoszą mu przychód, jak i tych, które są kosztami. Rozliczanie kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może być dokonywane na szereg różnych sposobów. Przedsiębiorcy mogą dokumentować w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub w księgach rachunkowych, koszty uzyskania przychodów, ale muszą je odpowiednio udokumentować dowodami księgowymi. Koszty wykazane w KPiR są następnie brane pod uwagę przy wypełnianiu formularzy Pity firm. Roczne zeznanie PIT może wykazywać mniejszy podatek należny fiskusowi dzięki wykazaniu wyższej kwoty kosztów przez przedsiębiorcę.

Czytaj więcej