RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 2015 samotnego rodzica - elektroniczny

Samotne wychowywanie dziecka jest okolicznością pozwalającą na skorzystanie z preferencji w opodatkowaniu podatnika i jego źródeł przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie PIT rodzica, który samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica czy partnera lub partnerki, składane jest wspólnie z dzieckiem, dzięki czemu podatek należny fiskusowi może zostać skutecznie obniżony. PIT 2015 samotnego rodzica można złożyć tylko wówczas, gdy podatnik spełni wszelkie warunki dla takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Czy elektroniczne PITy samotnych rodziców również mogą być składane na szczególnie korzystnych dla podatników warunkach? Czy rozliczenie przez Internet likwiduje taką możliwość?

 

Dla kogo rozliczenie samotnego rodzica?

Aby złożyć w PIT 2015 samotnego rodzica, na preferencyjnych warunkach, trzeba móc dysponować w rzeczywistości statusem samotnej matki czy samotnego ojca. Na czym to polega w praktyce? Otóż, samotny rodzic samotnie wychowuje i sprawuje opiekę nad dzieckiem bez udziału drugiego rodzica. A by uzyskać taki status i móc rozliczać się na preferencyjnych zasadach, należy spełnić wymagania ustawowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje kto może być uznany za samotnego rodzica. Samotnym rodzicem będzie osoba pełniąca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Może to być podatnik będący:

  • Panną, kawalerem,
  • Wdową, wdowcem,
  • Rozwódką, rozwodnikiem,
  • Osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Sam status samotnego rodzica nie powoduje, że PIT 2015 będzie mógł zostać złożony na preferencyjnych zasadach rozliczenia podatkowego. Takie deklaracje podatkowe mogą być składane w taki sposób jedynie wówczas gdy samotny rodzic rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Jeśli więc rodzic składa roczny PIT na druku PIT-37 lub PIT-36, wówczas możliwe będzie rozliczenie łącznie z dzieckiem. Rozliczenie PIT-37 będzie właściwe dla tych podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czyli nie byli zobowiązani do odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie PIT-36 z kolei przeznaczone jest dla podatników również opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, ale uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika.

Jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko, ale jest zobowiązany do rozliczenia się na druku podatkowym PIT-36L dla podatku liniowego, PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub PIT-16A dla karty podatkowej, wówczas nie będzie miał możliwości sporządzenia rozliczenia na preferencyjnych zasadach. Jedynie podatek opłacany w formie skali podatkowej upoważnia podatnika do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Na czym polega PIT samotnego rodzica?

Rozliczenie PIT rodzica samotnie wychowującego dziecko może uwzględniać podatek obliczony w praktyce od połowy sumy dochodów podatnika. Jest to możliwe z uwagi na fakt, że fiskus ulgowo tratuje osoby, które biorą na siebie odpowiedzialność za samotne wychowanie i utrzymanie dziecka lub dzieci. Rozliczenie PIT z dzieckiem, jako samotny rodzic polega na tym, że podatek dochodowy należny fiskusowi liczony jest od połowy łącznych dochodów rodzica i dziecka lub dzieci, bez względu na to, czy dziecko uzyskało w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek dochody. Podatek będzie liczony w podwójnej wysokości, ale jego stawka obliczana jest od połowy dochodów łącznych dziecka i rodzica. Do sumy dochodów samotnego rodzica i dziecka nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

PIT-36 lub PIT-37 złożony przez podatnika jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to deklaracja roczna składana osobiście w Urzędzie Skarbowym, w formie papierowego formularza PIT, czy też elektroniczne rozliczenie PIT rodzica. Elektroniczne PITy samotnych rodziców będą rozliczane na tych samych zasadach, co PITy w formie papierowej. 


Tematyka

Zobacz również

Czy w formie eDeklaracji można składać wszystkie druki PITy?

Wprowadzenie w życie w Polsce możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet spowodowało, że można dziś bez konieczności wychodzenia z domu wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych PIT.  Podatnicy zastanawiają się często, czy wszystkie druki PITy można składać przez internet. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie i czy eDeklaracja podatkowa może zostać skutecznie złożona na preferencyjnych warunkach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na tym polu, udzielając poniższych podpowiedzi.

Czytaj więcej

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Czy zatrudnienie opiekunki do dziecka pociąga za sobą konsekwencje podatkowe widoczne w PIT 2015?

Najkorzystniejszym sposobem na zatrudnienie opiekunki do dziecka – będzie podpisanie z nią umowy uaktywniającej. Na mocy tej umowy niania będzie otrzymywała od pracodawcy minimalne wynagrodzenie, ale zatrudniający nie będzie miał żadnych obowiązków podatkowych wobec niej i wobec Urzędu Skarbowego. Będzie to oznaczało, że jego PITy 2015 w ogóle nie będą uwzględniały kosztów podatkowych zatrudnienia opiekunki. Po stronie niani, deklaracja Pit 2015 będzie musiała wskazywać dochody z pracy jako opiekunka do dziecka w rubryce: „przychody z innych źródeł”.

Czytaj więcej