RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Którzy podatnicy nie mają uprawnień do rozliczenia się z fiskusem za pomocą edeklaracji?

Generalnie, z możliwości rozliczenia podatkowego za pośrednictwem Internetu i odpowiedniego programu komputerowego mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się na standardowych formularzach PIT. Rozliczenie PIT w ten sposób złożą w formie e-deklaracji wszyscy pracownicy i pracodawcy. Warunkiem formalnym tego, aby edeklaracja była ważna i równoznaczna ze złożeniem deklaracji podatkowej jest posiadanie wiedzy o kwocie przychodu wskazanej w poprzednim rozliczeniu podatkowym. Jeśli z różnych przyczyn podatnik nie jest w stanie poznać tej kwoty, nie zostanie zweryfikowany przez system e-deklaracji i nie będzie mógł tym samym złożyć rozliczenie PIT w trybie online. Pozostanie mu tylko złożenie rozliczenia podatkowego za poprzedni rok tradycyjnie – osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym, albo wysyłając odpowiedni formularz deklaracji podatkowej pocztą, listem poleconym. Nie wszystkie formularze podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych można składać bez ważnego podpisu kwalifikowanego, a więc w wielu przypadkach będzie on uprawnieniem koniecznym dla rozliczania się z fiskusem przez Internet.

 

Deklaracje bez podpisu

Podatnicy rozliczający się z fiskusem ze swoich dochodów lub przychodów osiągniętych w 2012 roku mogli składać do 30 kwietnia 2014 roku deklarację na odpowiednich formularzach PIT, bez podpisu elektronicznego. Takimi e-deklaracjami były formularze:

 • PIT-16- Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • PIT-16Z - Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
 • PIT-19A- Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,
 • PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy,
 • PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT-36L- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT-38- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Edeklaracja dostępna jest również dla tych podatników, którzy dysponują podpisem kwalifikowanym, z ważnym certyfikatem. Rozliczenie przez Internet złożą podatnicy w podatku PIT posługujący się podpisem elektronicznym i składający formularze:

 • IFT-1- Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
 • IFT-1R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
 • IFT-3 - Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy,
 • IFT-3R - Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy,
 • PIT-R - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • PIT-4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-6 - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT-6L - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT-8AR - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • PIT-8C - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-11 - Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-11K - Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy,
 • PIT-14 - Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej,
 • PIT-23 - Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • PIT-40 - Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika.

Tematyka

Zobacz również

Deklaracja PIT drogą elektroniczną - wymogi ze strony fiskusa i inne formalności

Podatnicy w Polsce mają możliwość wygodnego rozliczania się z fiskusem na podstawie tzw. e-deklaracji podatkowych. Składanie Pit drogą elektroniczną nie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Wymogi fiskusa sprowadzają się do tego, aby formularz był wypełniony poprawnie, a weryfikacja tożsamości podatnika przebiegła pozytywnie. Deklaracja PIT przez internet pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie z fiskusem. Formalności podatkowe konieczne do dopełnienia są obecnie przy e-deklaracjach PIT znacznie mniej skomplikowane, niż jeszcze kilka lat temu.

Czytaj więcej

Czy deklaracje PIT przez Internet wymagają podpisu elektronicznego?

Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet to wygodny sposób na wywiązanie się ze zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach unowocześniania systemu fiskalnego w Polsce, rozliczenie za rok 2015 można złożyć przez Internet. Czy jednak takie rozliczenie roczne PIT musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalności? Czy deklaracja PIT przez Internet wymaga jakiegokolwiek potwierdzenia, że ten kto ją składa jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje?

Czytaj więcej