RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Elektroniczny PIT samotnego rodzica - poradnik podatkowy

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które w świetle prawa podatkowego mają status samotnego rodzica, mogą na preferencyjnych zasadach rozliczać swoje podatki. Samotny rodzic może złożyć rozliczenie podatkowe roczne online lub w wersji tradycyjnej. Elektroniczny PIT jest traktowany na równi z papierowymi formularzami PITy, a jego rozliczenie wygląda bardzo podobnie. Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT elektronicznie, korzystając z preferencji zarezerwowanej dla osób będących samotnymi rodzicami?

 

Kto skorzysta ze statusu samotnego rodzica?

Bez względu na to, czy rozliczamy się online, czy też z wykorzystaniem papierowych formularzy podatkowych, trzeba spełnić określone wymagania stawiane samotnym rodzicom. Przede wszystkim należy samotnie wychowywać dziecko lub dzieci, a stan ten musi być faktyczny. Samotny rodzic w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku to osoba, która samotnie wychowuje i sprawuje opiekę nad dzieckiem, bez udziału drugiego rodzica. Aby uzyskać taki status i móc rozliczać się na preferencyjnych zasadach, należy spełnić wymagania ustawowe. Samotnym rodzicem będzie osoba pełniąca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Może to być podatnik będący:

  • Panną, kawalerem,
  • Wdową, wdowcem,
  • Rozwódką, rozwodnikiem,
  • Osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dodatkowo ważne jest to, w jakim trybie podatnik rozlicza się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Można rozliczać się wspólnie z dzieckiem, jeśli w poprzednim roku podatkowym samotny rodzic uzyskiwał dochody opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Jeśli więc rodzic składa roczny PIT na druku PIT-37 lub PIT-36, wówczas możliwe będzie rozliczenie łącznie z dzieckiem.

Rozliczenie PIT-37 będzie właściwe dla tych podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czyli nie byli zobowiązani do odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie PIT-36 z kolei przeznaczone jest dla podatników również opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, ale uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika.

Nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia z podatku dochodowego jako samotny rodzic, jeśli podatnik rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub podatku liniowego.

Wszystkie warunki rozliczenia jako samotny rodzic można znaleźć w ustawie podatkowej, a wypełniając elektroniczny PIT, są one wskazane w podpowiedziach umieszczanych dla podatników. Dlatego można od razu sprawdzić, czy spełniamy wszystkie wymagania uznania nas za samotnego rodzica.

Jak rozliczyć się jako samotny rodzic?

Elektroniczny PIT samotnego rodzica jest łatwiejszy do wypełnienia niż formularz papierowy. W kreatorze rozliczeń online można znaleźć wszelkie wskazówki, jak tego dokonać. Natomiast w przypadku deklaracji tradycyjnej, trzeba posiłkować się właściwymi przepisami ustawy o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku.

Samotny rodzic może rozliczyć się z dzieckiem w taki sposób, że złoży deklarację podatkową, w której wykaże dochody swoje i ewentualne dochody dziecka. Takie rozliczenie składa się nawet wtedy, gdy dziecko nie pozyskało w poprzednim roku podatkowym jakichkolwiek dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie PIT rodzica samotnie wychowującego dziecko może uwzględniać podatek obliczony w praktyce od połowy sumy dochodów podatnika. Deklaracja podatkowa składana jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko, polega na tym, że podatek dochodowy należny fiskusowi liczony jest od połowy łącznych dochodów rodzica i dziecka lub dzieci. Podatek będzie liczony w podwójnej wysokości, ale jego stawka obliczana jest od połowy dochodów łącznych dziecka i rodzica. Do sumy dochodów samotnego rodzica i dziecka nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Deklarację na druku PIT-36 lub PIT-37 złoży samotny rodzic do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Może on zostać złożony jako standardowe, papierowe rozliczenie podatkowe albo w formie e-Deklaracji podatkowej. Elektroniczne PITy samotnych rodziców rozliczane są na dokładnie tych samych zasadach, co PITy tradycyjne. Podatnik może w elektronicznej deklaracji podatkowej składanej jako deklaracja samotnego rodzica skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, m.in. ulgi na dziecko, i obniżyć swoje zobowiązanie podatkowego wobec fiskusa.


Tematyka

Zobacz również

E-Deklaracja PIT z ulgą na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w rozliczeniach PITy Polaków jest ulga rodzinna. Jest to ulga przyznawana tym podatnikom, którzy wychowywali i sprawowali opiekę nad dzieckiem w poprzednim roku podatkowym. Można ująć ją zarówno wówczas, gdy podatnik posługuje się papierowym rozliczeniem PIT, jak i składa deklarację przez internet. E-Deklaracja z ulgą jest sporządzana dokładnie na tych samych zasadach, co rozliczenie papierowe. Należy pamiętać, że od niedawna podatnicy rozliczający się z fiskusem z zastosowaniem ulgi na jedno dziecko muszą spełniać kryterium dochodowe, aby legalnie mogła ona zostać odliczona. Kiedy zatem będzie przysługiwała ulga na jedno dziecko?

Czytaj więcej

Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy dofinansowanie tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015, czy zwolnione od podatku?

Ze środków obrotowych firm ich pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na przykład w formie zielonej szkoły. Takie świadczenie może być utożsamiane niekiedy z przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu. PITy 2015 Program wskaże, w jakim przypadku dofinansowania tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015. Rozliczenie roczne 2015 nie będzie uwzględniało bowiem takiego świadczenia, o ile wypoczynek dziecka w formie zielonej szkoły będzie organizowany przez podmiot spełniający kryteria przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas świadczenie będzie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej