RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


E-deklaracje PITy - PIT-37 i PIT-36

Dwie deklaracje podatkowe: PIT-37 i PIT-36 - najczęściej są wypełniane przez polskich podatników. Są one do siebie podobne, ponieważ obie odnoszą się do opodatkowania na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej zawierającej dwie stawki: 18 i 32 procent podatku dochodowego. Można je składać jako e-deklaracje. Czy chcesz wiedzieć, dla kogo właściwie są one przeznaczone i jakie dokładnie różnice występują pomiędzy nimi? Zapoznaj się z naszym artykułem; zapraszamy!

 

Przeznaczenie obu formularzy podatkowych

W pierwszej kolejności powinniśmy wskazać, dla kogo przeznaczona jest deklaracja podatkowa PIT-37, a dla kogo PIT-36. Obie dotyczą dochodów opodatkowanych skalą podatkową, ale PIT-37 będzie właściwym drukiem na roczne rozliczenie podatkowe dla tych podatników, którzy pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika.

Analogicznie PIT-36 to zeznanie podatkowe podatników, którzy pozyskiwali dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. Można też powiedzieć, że PIT-36 wypełniają ci podatnicy, którzy mieli obowiązek odprowadzania do urzędu skarbowego w ciągu całego roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku PIT-37 takie zaliczki także musiały być odprowadzane, ale zobowiązanie to spoczywało na płatniku podatku dochodowego, w roli którego mógł występować pracodawca, zleceniodawca, czy na przykład świadczeniodawca (ZUS).

Według przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, z deklaracji PIT-37 powinieneś skorzystać przy konstruowaniu swojego rocznego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwałeś w ubiegłym roku podatkowym przychody pochodzące z takich źródeł jak:

 • praca zawodowa, na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej,
 • emerytura i renta krajowa,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • zasiłki pieniężne z ZUS, a właściwie z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczenia wypłacane pracownikom i byłym pracownikom z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umowy aktywizacyjne,
 • działalność wykonywana osobiście (działalność osobista),
 • stypendia,
 • prawa autorskie i innych prawa majątkowych.

Ta sama ustawa wskazuje nam, kiedy można, a nawet powinno się wybrać formularz PIT-36 na swoją roczną deklarację podatkową. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy osiągałeś dochody z takich źródeł jak:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza, o ile była ona opodatkowana skalą podatkową,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa lub z tytułu zawarcia umów o podobnym charakterze, także opodatkowana skalą podatkową,
 • prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnych, z opodatkowaniem skalą podatkową,
 • sprzedaż nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2007-2008,
 • dochody zagraniczne, podobnie jak dochody, które osiągnąłeś od zagranicznego płatnika, jeśli ten nie miał obowiązek rozliczania za ciebie zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w polskim urzędzie skarbowym.

Będziesz musiał wybrać na roczne rozliczenie PIT deklarację PIT-36 także i wtedy, gdy musisz doliczyć do swoich dochodów:

 • nieopłacane wcześniej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
 • wynagrodzenia uzyskane przez małoletnie dzieci, które nie są rozliczane przez nich w indywidualnej deklaracji PIT.

Podobieństwa i różnice

W PIT-37 i PIT-36 podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie twój dochód, który rozumiany jest na gruncie ustawy o PIT jako różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Im wyższe koszty, tym mniejszy dochód wykazujesz do opodatkowania. Podatek każdorazowo wyliczasz według schematu:

 • 18 proc. podstawy opodatkowania pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki dochodu ponad kwotę 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek utożsamiana jest z kwotą wolną od podatku, choć nie są tu równoznaczne terminy. Dla ciebie najbardziej istotne jest to, że jeśli osiągniesz dochód w konkretnej wysokości, będziesz mógł zmniejszyć nieco podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota zmniejszająca podatek wynosi przy tym (od 1 stycznia 2017 roku):

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną na podstawie wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

W PIT-37 wpisujesz inny identyfikator podatkowy - zwykle będzie to PESEL, a w PIT-36 najczęściej wpiszesz NIP. Oba druki powinny trafić do urzędu skarbowego, jako papierowe formularze lub e-deklaracje roczne, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.


Tematyka