RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


E-Deklaracja PIT z ulgą na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w rozliczeniach PITy Polaków jest ulga rodzinna. Jest to ulga przyznawana tym podatnikom, którzy wychowywali i sprawowali opiekę nad dzieckiem w poprzednim roku podatkowym. Można ująć ją zarówno wówczas, gdy podatnik posługuje się papierowym rozliczeniem PIT, jak i składa deklarację przez internet. E-Deklaracja z ulgą jest sporządzana dokładnie na tych samych zasadach, co rozliczenie papierowe. Należy pamiętać, że od niedawna podatnicy rozliczający się z fiskusem z zastosowaniem ulgi na jedno dziecko muszą spełniać kryterium dochodowe, aby legalnie mogła ona zostać odliczona. Kiedy zatem będzie przysługiwała ulga na jedno dziecko?

 

Wymogi dla ulgi na dziecko

Rodzice, rodziny zastępcze i prawni opiekunowie dziecka mają możliwość skorzystania z ulgi rodzinnej w swoich deklaracjach PIT - także w przypadku e-deklaracji podatkowych. Muszą jednak spełnić pewne warunki dla jej uzyskania.

Do ulgi rodzinnej, czyli ulgi na dzieci, mają prawo podatnicy, którzy przynajmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego w stosunku do dziecka lub dzieci sprawowali:

 • władzę rodzicielską,
 • funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
 • opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga ta będzie w pełni przysługiwała podatnikom, którzy wykonywali obowiązki rodzicielskie w stosunku do dziecka:

 • niepełnoletniego,
 • bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nieprzekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulga na jedno dziecko przyznawana jest w kwocie 1112,04 zł i taką można ująć w rozliczeniu rocznym, jeśli małżonkowie spełniają kryterium dochodowe, a ponadto mają prawo do zastosowania ulgi rodzinnej.

Rozliczenie ulgi na dziecko możliwe jest tylko wtedy, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Muszą oni więc składać fiskusowi deklarację lub e-deklarację na jednym  z dwóch formularzy PIT:

 • PIT-36 - przeznaczonym dla osób osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-37 - przeznaczonym dla osób osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.

Limit dochodów w uldze na jedno dziecko

Rodzice będą mogli odliczyć we wspólnej deklaracji podatkowej ulgę na jedno dziecko w rodzinie, jeśli ich łączne zarobki nie przekroczą 112 000 zł. Ten sam limit znajduje zastosowanie w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, jeśli uzyskają formalnie taki status. Jeśli ulgę na jedno dziecko w e-deklaracji PIT czy w papierowym zeznaniu podatkowym będzie chciał zastosować singiel, rozwodnik, czy wdowiec bądź osoba pozostająca w związku małżeńskim przez część roku, obowiązuje limit w wysokości 56 tys. zł zarobków. Limit ten znajduje zastosowanie, gdy podatnik:

 • wychowuje dziecko samodzielnie, po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji trwającej cały rok,
 • pozostaje w związku małżeńskim jedynie przez część roku,
 • pozostaje w związku małżeńskim, ale drugi współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Do limitu 112 000 zł lub 56 000 zł wlicza się wszystkie dochody uzyskiwane w danym roku podatkowym, opodatkowane:

 • dwustopniową skalą podatkową,
 • podatkiem liniowym.

Wlicza się do nich również dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających wykazywane w PIT-28.

Do wyliczenia limitu wykorzystywanego przy uldze na dziecko, odliczeniu od zsumowanych dochodów pozyskanych w danym roku podatkowym przez podatnika, podlegają:

 • kwota opłaconych składek na ZUS, zapłaconych w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób współpracujących,
 • kwota opłaconych składek na ZUS potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.

Limit ten nie będzie miał zastosowania, jeśli rodzice lub rodzic korzysta z ulgi rodzinnej na więcej niż jedno dziecko.


Tematyka

Zobacz również

Na jakich formularzach PITy możliwe będzie skorzystanie z ulgi na kilkoro dzieci

Ulga rodzinna jest przywilejem przysługującym rodzicom i opiekunom dzieci. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby złożyć PITy z ulgą na dzieci. Czy ulga na kilkoro dzieci będzie mogła być ujęta w dowolnym formularzu podatkowym rodziców lub opiekunów małoletnich dzieci? Niestety, nie. Zatem jakie pity z ulgą prorodzinną będą ją ujmować w sposób poprawny?

Czytaj więcej

Czy jeśli moje dziecko osiąga własne dochody, nadal obowiązuje mnie status samotnego rodzica?

W polskim prawie podatkowym, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano kilka preferencji dla niektórych grup podatników. Jedną z takich grup są osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli mają one prawny status samotnego rodzica mogą skorzystać z preferencyjnego trybu rozliczenia z fiskusem. PIT samotnej matki czy w ogóle pity rodziców samotnie wychowujących dzieci pozwalają na optymalizację wysokości zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy jednak dochody dziecka małoletniego, wychowanego przez rodzica, likwidują możliwość składania preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako samotna matka lub samotny ojciec?

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy każda osoba rozwiedziona zachowuje prawo do rozliczenia Pit 2015 z dzieckiem

Jak podaje ustawodawca podatkowy, osobami korzystającymi z ulgi na dzieci (biologiczne bądź adopcyjne) są ich rodzice i/lub opiekunowi prawni. Organa skarbowe nie wnikają zaś w stan tak zwany cywilny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami. Swoje rozliczenie Pit 2015 może złożyć ojciec lub matka, przyjmując sto procent limitu ulgi na dziecko (czyli 1112,04 zł. na jednego potomka). Oboje rodzice mogą także podzielić ten limit między siebie po równo lub też w odpowiednich proporcjach. Warunkiem jest tutaj fakt przebywania z dzieckiem, łożenia na jego utrzymanie, sprawowania rzeczywistej opieki.

Czytaj więcej