RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dla kogo zeznanie Pit przez Internet, czyli tajemnice formularzy PITy - online

Od kilku lat w Polsce promowane są e-deklaracje podatkowe. Rozliczenia Pity online cieszą się wśród polskich podatników coraz większą popularnością. Na złożenie zeznania PIT w wersji online, według danych Urzędów Skarbowych w Polsce, zdecydowało się ponad 4 mln podatników. Nie ulega wątpliwości, że zeznania Pit przez Internet są wygodne w użyciu dla osób chcących rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jeszcze nie każdy podatnik będzie mógł rozliczyć się w trybie online w praktyce. Jakie formularze PITy dostępne są do złożenia do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej?

 

Składanie formularzy PITy drogą internetową

Internet stwarza szerokie możliwości poszukiwania i pozyskiwania informacji. Umożliwia także korzystanie z usług, które jeszcze kilka lat temu wymagały osobistej wizyty w urzędzie, w banku lub danej instytucji. Urzędy Skarbowe w całej Polsce przyjmują od kilku lat deklaracje PIT w wersji online. Takie formularze PITy są traktowane na równi z deklaracjami podatkowymi tradycyjnymi - papierowymi. Pozwalają jednak na znacznie szybsze rozliczenie się z podatku dochodowego od osób fizycznych niż papierowe deklaracje, które trzeba dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego i poczekać w kolejce na złożenie zeznania w kancelarii. Co prawda, papierowe rozliczenie można też wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ale wtedy musimy opłacić z własnej kieszeni wysyłkę.

Jeszcze kilka lat temu Pity drogą internetową można było składać tylko wtedy, gdy podatnik dysponował podpisem elektronicznym, z certyfikatem, a podpis ten niestety wymagał poniesienia dodatkowych kosztów na jego wyrobienie. Dziś podatnik w wielu przypadkach rozliczy się z Urzędem Skarbowym przez Internet bez podpisu elektronicznego.

Aby złożyć zeznania Pit przez Internet należy potwierdzić swoją tożsamość. Można tego dokonać wpisując w e-deklaracji podatkowej, w programie komputerowym, wysokość przychodu wykazanego w poprzedniej deklaracji rocznej. Jeśli kwota jest zgodna z tą zapisaną w systemie e-deklaracji podatkowych u fiskusa, deklaracja roczna składana jest automatycznie do Urzędu Skarbowego.

Przy składaniu PIT przez Internet podatnik wysyła swoją deklarację podatkową pocztą elektroniczną, a potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie Skarbowym jest tzw. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które można pobrać ze strony programu komputerowego, po skutecznym złożeniu deklaracji podatkowej przez Internet.

Niestety nie dla wszystkich

Prawo do wygodnego rozliczenia podatkowego w trybie online będą mieli podatnicy, którzy rozliczają się na następujących formularzach podatkowych:

  • PIT-36  - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • PIT-37- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.,
  • PIT-16 -wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • PIT-16a - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
  • PIT-19a - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,
  • PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przez internet nie złożymy oświadczenia o rozliczaniu się łącznie ze współmałżonkiem na jednej deklaracji podatkowej. Trzeba je dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego lub wysłać listem poleconym. 


Tematyka

Zobacz również

Czy w 2016 czekają nas nowe druki Pity?

Polscy podatnicy posiadający status polskiego rezydenta podatkowego rozliczają wszystkie swoje przychody lub dochody, które pozyskali w poprzednim roku podatkowym, na drukach PIT w rodzimym Urzędzie Skarbowym. Rozliczenie roczne powinno być złożone na odpowiednim względem obowiązującej metody opodatkowania formularzu PIT. Czy w 2016 roku będą obowiązywały nowe druki Pity? Czy ubiegłoroczne formularze PIT nadal są właściwe dla deklaracji rocznych podatników?

Czytaj więcej

Czy w formie eDeklaracji można składać wszystkie druki PITy?

Wprowadzenie w życie w Polsce możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet spowodowało, że można dziś bez konieczności wychodzenia z domu wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych PIT.  Podatnicy zastanawiają się często, czy wszystkie druki PITy można składać przez internet. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie i czy eDeklaracja podatkowa może zostać skutecznie złożona na preferencyjnych warunkach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na tym polu, udzielając poniższych podpowiedzi.

Czytaj więcej

Czy osoba ubezpieczona w KRUS a zatrudniona na umowę o dzieło rozlicza się na druku Pit?

Rolnicy generalnie nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym z uzyskiwanych dochodów z działalności rolniczej. Obowiązuje w chwili obecnej podatek rolny, będący rodzajem podatku majątkowego. Przedmiotem opodatkowania u rolników są posiadane grunty, ale wyłącznie te sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Rolnicy nie składają więc swoich rozliczeń podatkowych. Formularze PITy mogą być potrzebne jedynie wówczas, gdy rolnicy dodatkowo czerpią dochody z innych źródeł niż działalność rolna. Czy druk Pit będzie musiał złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy o dzieło i uzyskaniem z tego tytułu dochodu w danym roku podatkowym?

Czytaj więcej