RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

 

Wygoda rozliczenia przez Internet

Obecnie zdecydowana większość podatników w Polsce, objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ma możliwość złożenia Pit drogą elektroniczną. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza zważywszy na fakt, że podatnik nie musi odwiedzać osobiście Urzędu Skarbowego. W trybie zdalnym składa deklarację podatkową, uprzednio wypełniając odpowiedni druk PIT w kreatorze rozliczenia. Taki kreator pozwala, aby deklaracja PIT podatnika uwzględniała ulgi i preferencje podatkowe, w przypadku których spełnia ustawowe warunki. Nie ma problemu, aby składając edeklarację podatkową podatnik skorzystał z ulgi na dziecko. Stosuje się ją w takim przypadku na takich samych zasadach, jak w momencie, gdy podatnik rozlicza deklarację PIT w formie tradycyjnym, na papierowym druku.

Zasady zastosowania ulgi prorodzinnej

Ulga rodzinna może zostać ujęta w deklaracji rocznej rodzica lub rodziców, czy opiekunów prawnych i rodzin zastępczych. Ważne jest, aby podatnik przynajmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego w stosunku do dziecka sprawował:

  • Władzę rodzicielską,
  • Funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
  • Opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga na dziecko przysługuje w związku z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka, ale nie w każdym wieku. Ulga rodzinna przyznawana jest bowiem, zgodnie z warunkami wskazywanymi w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

  • Małoletnim,
  • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • Do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulga prorodzinna może zostać wykorzystana w formularzach PITy rodziców, o ile rozliczają się oni z Urzędem Skarbowym na drukach PIT-37 lub PIT-36.  Ulga rodzinna będzie dostępna dla podatników rozliczających się z fiskusem z tytułu dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych  na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%.

Jeżeli ulga rodzinna stosowana jest w odniesieniu do wychowywania jednego dziecka, to rodzic będzie mógł skorzystać z odliczenia podatkowego, o ile jego dochód nie będzie wyższy w deklaracji rocznej od kwoty 56 tys. zł, a jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, to limit dochodu wyniesie 112 000 zł. Kryterium wysokości dochodu, ograniczające dostęp do ulgi prorodzinnej w rocznych deklaracjach podatkowych, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rodziców, chcących zastosować ulgę na jedno dziecko.


Tematyka

Zobacz również

Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając się na PIT-37

Podatnicy rozliczający się z fiskusem z tytułu dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, składają Pity na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ten ostatni druk przeznaczony jest dla podatników pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy. Druk PIT-37 można złożyć jako preferencyjne rozliczenie, łącznie ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Dodatkowo, podatnik rozliczający się z wykorzystaniem tego formularza PIT może skorzystać z licznych ulg i odliczeń podatkowych, jeśli spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie to będą ulgi?

Czytaj więcej

Ulga remontowa w PIT 2015 na druku Pit 37?

Ulgi podatkowe w rocznych rozliczeniach podatkowych umożliwiają obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z takich ulg jest ulga remontowa, która występuje w formularzach PIT na zasadach praw nabytych. Oznacza to, że taka ulga remontowa w PIT 2013 może zostać zastosowana, o ile podatnik wcześniej nabył do niej prawo. Nie wszystkie formularze PITy umożliwiają zastosowanie ulg i odliczeń podatkowych. Najczęściej jest to możliwe, jeśli podatnik składa w Urzędzie Skarbowym druk Pit 37. Jest to formularz podatkowy przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Czy w takich drukach podatkowych można korzystać z ulgi remontowej? A jeśli tak, to na jakich zasadach?

Czytaj więcej

Wybierz dobry formularz PIT - rozliczenie roczne 2015

Wybór właściwego rocznego rozliczenia podatkowego jest kluczowy dla podatników przy składaniu formularzy rocznych PITy 2015 w Urzędzie Skarbowym. Jeśli formularz PIT wypełniony przez podatnika okaże się niewłaściwy dla źródła i metody opodatkowania dochodów czy przychodów, rozliczenie roczne 2015 będzie złożone w Urzędzie Skarbowym nieskutecznie. Dlatego też należy zadbać o to, aby już na etapie wybierania druku PIT wybrać właściwy formularz. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

W jaki sposób rozliczyć alimenty przez internet? PITy 2015 program

Alimentami nazywane jest świadczenie o charakterze pieniężnym, otrzymywane przez osobę fizyczną od innej osoby fizycznej. Obowiązek alimentacyjny może wynikać zarówno z małżeństwa, jak i z powinowactwa lub pokrewieństwa. Świadczenia alimentacyjne mają charakter obowiązkowy, co oznacza, że jeżeli zostały nałożone, nie można ich uniknąć i należy przekazywać osobie, której przyznano alimenty określoną kwotę. Niepłacenie alimentów może skutkować nawet pozbawieniem wolności, a obowiązek płacenia alimentów wyznaczonych na drodze sądowej, może zostać zniesiony tylko i wyłącznie przez sąd. Wysokość alimentów jest ustalana z uwzględnieniem zarówno wysokości dochodu osoby, która ma obowiązek je płacić, jak i potrzeb osoby, która alimenty otrzymuje. Najczęściej występującym rodzajem alimentów, są alimenty na dzieci, jednak zdarza się także, że mąż wypłaca alimenty (byłej) żonie (lub odwrotnie), dzieci rodzicom, bądź rodzeństwo sobie nawzajem.

Czytaj więcej

Rozliczenie w pit 2015 program a rodzic samotnie wychowujący dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo złożyć  rozliczenia roczne za 2015 rok wspólne z dzieckiem, taką możliwość daje również  program do rozliczania PIT. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli jest on osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a wychowującą dziecko. A zatem do kręgu osób samotnie wychowujących dziecko zaliczyć należy: pannę, kawalera, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, osobę w stosunku do której orzeczone separację, a także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Czytaj więcej