RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy status samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczenia PIT przez Internet, czy nie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada kilka możliwości zoptymalizowania wysokości podatku należnego fiskusowi, zgodnie z prawem. Otóż, preferencyjne rozliczenie PIT złożą między innymi osoby samotnie wychowujące dzieci. Czy będą one mogły składać swoje PITy przez Internet, czy też posiadanie i jednocześnie korzystanie ze statusu samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczania się w trybie online, przy użyciu poczty elektronicznej?

 

Jak wygląda rozliczenie samotnego rodzica?

Samotny rodzic, wedle przepisów ustawy o PIT, musi rzeczywiście samodzielnie, bez pomocy współmałżonka, drugiego rodzica dziecka, czy partnera, wychowywać dziecko, aby móc złożyć rozliczenie PIT na preferencyjnych zasadach. Aby uzyskać status samotnego rodzica należy spełnić wymagania dotyczące pełnienia władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem. Samotnym rodzicem może być:

  • Panna, kawaler,
  • Wdowa, wdowiec,
  • Rozwódka, rozwodnik,
  • Osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • Osoba pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica będzie możliwe, jeśli w poprzednim roku podatkowym podatnik pozyskiwał dochody opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej - według stawek 18 i 32%. Jeśli więc rodzic składa roczny PIT na druku PIT-37 lub PIT-36, wówczas możliwe będzie rozliczenie łącznie z dzieckiem.

Rozliczenie PIT-37 będzie właściwe dla tych podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czyli nie byli zobowiązani do odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie PIT-36 z kolei przeznaczone jest dla podatników również opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, ale uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika.

Samotny rodzic składając rozliczenie PIT wraz z dzieckiem opodatkowuje swoje dochody łącznie z dochodami dziecka. Ma to miejsce bez względy na to, czy dziecko w poprzednim roku podatkowym pozyskiwało jakiekolwiek dochody opodatkowane podatkiem dochodowym czy też nie. Rozliczenie PIT rodzica samotnie wychowującego dziecko może uwzględniać podatek obliczony w praktyce od połowy sumy dochodów podatnika. Deklaracja podatkowa składana jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko, polega na tym, że podatek dochodowy należny fiskusowi liczony jest od połowy łącznych dochodów rodzica i dziecka lub dzieci, bez względu na to, czy dziecko uzyskało w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek dochody. Podatek będzie liczony w podwójnej wysokości, ale jego stawka obliczana jest od połowy dochodów łącznych dziecka i rodzica. Do sumy dochodów samotnego rodzica i dziecka nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Rozliczenie przez Internet

Nie ma problemu, aby rozliczenie roczne samotnego rodzica, składane na preferencyjnych warunkach, zostało wypełnione w postaci elektronicznej deklaracji podatkowej i złożone przez Internet do Urzędu Skarbowego. Posiadanie i używanie w praktyce statusu samotnego rodzica nie likwiduje możliwości rozliczania się przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to jak najbardziej możliwe. Podatnik w taki sposób składa PIT-36 lub PIT-37 w trybie online, korzystając z poczty elektronicznej. Oba formularze podatkowe powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Samotny rodzic może zadecydować, czy złoży swoje roczne rozliczenie PIT w formie standardowej, papierowej deklaracji podatkowej, czy w formie e-deklaracji, przez Internet. Elektroniczne PITy samotnych rodziców rozliczane są na dokładnie tych samych zasadach, co PITy tradycyjne. Podatnik może w elektronicznej deklaracji podatkowej składanej jako deklaracja samotnego rodzica skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, m.in. ulgi na dziecko i obniżyć swoje zobowiązanie podatkowego wobec fiskusa.  Do zastosowania ulgi rodzinnej na jedno dziecko w e-rozliczeniu podatkowym konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Samotny rodzic nie może zarobić w poprzednim roku podatkowym więcej niż 112 000 zł.


Tematyka

Zobacz również

Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy fiskus może odebrać preferencje samotnym rodzicom - PITy 2015 Program do preferencyjnych rozliczeń

Osoba, która wychowuje dziecko samotnie, może w swoim rozliczeniu rocznym 2015 określić podatek w podwójnej wysokości, liczony od połowy dochodów. Taki preferencyjny sposób rozliczania z fiskusem to możliwość sporych oszczędności, więc samotni rodzice chętnie z niego korzystają. Prawo do preferencji, to spory przywilej, ale okazuje się, że są sytuacje, w których osoba samotnie wychowująca dziecko może tę preferencję stracić. Stanie się tak w sytuacji, gdy dziecko samotnego rodzica osiągnie w danym roku podatkowym dochód przekraczający 3089 zł. Gdy zarobki dziecka będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta już z preferencji w swoim rozliczeniu rocznym 2015. Utrata preferencji jest także możliwa w sytuacji, gdy rodzic faktycznie nie wychowuje dziecka sam, a wspólnie z partnerem, który nie jest ojcem biologicznym dziecka. Podobnie jeżeli dziecko w danym roku podatkowym zmieni stan cywilny, to nawet gdy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic ten, składając rozliczenie roczne 2015, nie może wykorzystać preferencyjnych zasadach i musi zapłacić podatek PIT 2015 w pełnej wysokości.

Czytaj więcej