RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

 

Tryb składania rocznego rozliczenia podatkowego

Roczny Pit 2015 może być składany przez podatnika do Urzędu Skarbowego na różne sposoby. Tradycyjnie, można wypełnić swoją deklarację roczną PIT na odpowiednim papierowym druku, albo na komputerze, a następnie wydrukować formularz i zanieść go osobiście do Urzędu Skarbowego. Istnieje też możliwość wysłania papierowego formularza deklaracji podatkowej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli jednak chcemy zaoszczędzić czas i wygodnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, możemy posłużyć się PIT drogą elektroniczną. E-deklaracja podatkowa jest sporządzana w programie komputerowym, a następnie wysyłana pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego, bez konieczności posłużenia się przez podatnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wystarczy weryfikacja tożsamości podatnika na bazie jego ubiegłorocznej kwoty przychodu. Przez Internet można składać następujące druki PIT:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
 • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

PIT drogą elektroniczną można złożyć również jako wspólne rozliczenie łącznie ze współmałżonkiem lub jako deklarację osoby samotnie wychowującą dziecko.

Jakie ulgi czekają na podatników?

Podatnicy spełniający warunki zastosowania ulg podatkowych, mogą je ująć w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym, bez względu na to, czy jest ono składane przez Internet czy w trybie osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym. Najwięcej możliwości zastosowania ulg podatkowych w rozliczeniu rocznym dają formularze podatkowe PIT-36 i PIT-37, czyli PITy roczne właściwe dla rozliczenia dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej. Należy pamiętać, że wiele ulg jest limitowanych. Nie można odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym więcej, niż wskazuje na to limit ujęty w ustawie o PIT.

Podatnik rozliczając się z fiskusem na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT może skorzystać z jednej lub kilku, następujących ulg:

 • Ulgi na dziecko,
 • Ulgi na Internet,
 • Ulgi na nowe technologie,
 • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
 • Na darowizny,
 • Ulgi odsetkowej,
 • Ulgi meldunkowej lub mieszkaniowej, itp.

Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik wysyła PIT drogą elektroniczną, czy składa roczny Pit 2015  osobiście w Urzędzie Skarbowym. Podatnicy posługując się rocznym PIT z ulgami podatkowymi, przesyłając go przez Internet, mogą też odpisać w rozliczeniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym wypadku podatnik ani nic nie traci, ani nic nie zyskuje. 


Tematyka

Zobacz również

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy darowizna przekazana przeze mnie na dom dziecka bez statusu OPP uprawnia mnie do ulgi w PIT 2015

Podatnik może w ramach swojej rocznej deklaracji podatkowej przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Czy jednak taki status niezbędny jest w przypadku przekazywania darowizn przez podatnika i korzystania z odpowiedniej ulgi? Czy rozliczenie pit 2015 polskiego podatnika, który przekazał darowiznę na rzecz domu dziecka nieposiadającego statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), będzie mogło uwzględnić ulgę na darowiznę? Czy ulga podatkowa będzie wówczas wykorzystana poprawnie? Odpowiada na to PITy 2015 Program.

Czytaj więcej

Ulgi i odliczenia we wspólnym rozliczeniu małżonków programem PITy 2015

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową, mają możliwość wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Ponieważ wspólne opodatkowanie dochodów jest traktowane jako preferencyjna metoda naliczania podatku, mogą z niego skorzystać jedynie osoby opodatkowane wg skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Jako wspólny pit 2015 można zatem złożyć formularz PIT-36 lub PIT-37. Małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać się z przychodów o charakterze kapitałowym oraz z przychodów osiągniętych w wyniku odpłatnego zbycia praw majątkowych bądź nieruchomości. Trzeba również pamiętać, że korzystanie z jakiejkolwiek preferencyjnej formy opodatkowania, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub karty podatkowej, wyklucza możliwość łącznego rozliczenia pit 2015. Również wtedy, gdy podatnik korzystający z preferencyjnego opodatkowania, osiągał dodatkowo dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie ma możliwości złożenia deklaracji wraz z mężem/żoną i konieczne jest samodzielne wypełnienie zeznania. Korzyścią, jaką może przynieść wspólne rozliczenie małżonków, jest obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej